Deklaracja Etyki w Employer Brandingu

W trosce o przejrzystość i partnerską współpracę w obszarze employer brandingu, rozumianego jako celowe wysiłki na rzecz budowania wiarygodnej i odpowiedzialnej marki pracodawcy, sygnatariusze niniejszej deklaracji dobrowolnie przyjmują poniższe zasady  i zobowiązują się kierować nimi na co dzień:

  • Zasada prawdy: dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane informacje i dane były uczciwe, rzetelne, jednoznaczne, bez zniekształceń i zgodne z prawdą, tak by nie wprowadzały nikogo w błąd.
  • Zasada praworządności: działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, sukcesywnie uzupełniając wiedzę na temat praw i obowiązków pracowników i pracodawców.
  • Zasada szacunku i podejścia godnościowego: stoimy na straży poszanowania godności drugiego człowieka, szanujemy jego prawa i wspieramy różnorodność w organizacji.
  • Zasada przeciwdziałania nieprawidłowościom: zachęcamy pracowników do zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości w swojej organizacji i do dzielenia się inicjatywami na rzecz etycznego współistnienia wszystkich interesariuszy w organizacji, w której lub na rzecz której pracują.
  • Zasada odpowiedzialności słowa: ponosimy pełną odpowiedzialność za tworzenie i publikowanie w mediach społecznościowych, na forach dyskusyjnych informacji na temat własnej organizacji i pracowników, powstrzymując się jednocześnie od komentowania doniesień na rzecz konkurencji.

Mamy świadomość, że praca na rzecz każdego odpowiedzialnego pracodawcy powinna być połączeniem wysiłków jednostki i organizacji, by pozytywnie wpływała na postawę w pracy, zachowania w pracy i życie zawodowe oraz prywatne wszystkich zaangażowanych w ten proces interesariuszy.

Sygnatariusze-Inicjatorzy:

Julita Dąbrowska, firma doradcza Kalitero
Agata Wydmańska i Andrzej Wątrobiński, Fiege
Małgorzata Węgierek, Havas Media Group
Paweł Kaczmarczyk, Konfederacja Lewiatan

Warszawa, 21 marca 2017

Lista Pracodawców i Firm Doradczych, które podpisały Deklarację znajduje się w zakładce Sygnatariusze i jest stale aktualizowana. 

Patroni Inicjatywy:

 

Inicjatywa ma charakter non-profit. Zachęcamy partnerów mediowych do dzielenia się informacjami na temat Deklaracji i wszelkich inicjatyw z nią związanych.